top of page

Voorwaarden

Jaarlijks lidgeld per juridische entiteit (ondernemingsnummer) : 329 euro (2023) exclusief btw - jaarlijks herzienbaar, geen extra dossierkosten

Per dossier : rondvraag deelname + volume

Per dossierdeelname wordt bij aanvang (op aanvraag) het bestek in alle transparantie meegedeeld. Zo bent U op de hoogte van alle details.

Reglement & Privacyvoorwaarden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT, ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID
Doelstelling

VZW Samenaankoop ‘AZO’ heeft als doelstelling sociaal actieve organisaties te ondersteunen bij de verplichtingen rond de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten die van kracht is sinds juli 2013. In het bijzonder biedt ze ondersteuning bij het plaatsen van overheidsopdrachten treedt ze op als aankoopcentrale.

Via procedures conform aan de wetgeving overheidsopdrachten zal ze raamovereenkomsten met één (of meerdere) leverancier(s) afsluiten met het oog op het leveren van goederen en diensten, die bijdragen tot en noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de leden van de VZW Samenaankoop AZO.

Wanneer de raamovereenkomst is afgesloten, zullen de opdrachten (en effectieve levering van diensten of goederen) rechtstreeks door de leden van de  VZW Samenaankoop AZO  en voor hun rekening aan deze raamcontractant (leverancier) worden gegund. Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdracht zal uitvoeren, zoals leveringstermijn, betalingstermijn, tarieven en kortingen, zijn vastgelegd in het bestek van de opdracht.

De leden sluiten rechtstreeks een contract tot levering van goederen of diensten of een bestelbon af met de raamcontractant, met verwijzing naar de referenties van het raamcontract.

De leden hebben het recht om ten allen tijde het dossier met betrekking tot een onderhandelingsprocedure, op te vragen.

Voorwaarden en reglement:

 1. De leden dienen door de Samenaankoop AZO te worden erkend als ‘sociale organisatie’. Dit betekent : de organisatie ondersteunt een maatschappelijk doel.

 2. De leden betalen een jaarlijks lidgeld. Het lidmaatschap vervalt bij niet betaling op de vervaldag van de betalingstermijn. Het in gebreke blijvende lid zal vanaf dan niet meer kunnen genieten van de voorwaarden die door de raamcontracten worden aangeboden.

 3. Het lidmaatschap wordt per volledig kalenderjaar afgesloten en kan opgezegd worden tot ten laatste 1 maand voor een nieuw kalenderjaar. Bij ontstentenis hiervan wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor een kalenderjaar verlengd.

 4. Zonder opzegging van het lidmaatschap in een vorig kalenderjaar is tijdens een lopend kalenderjaar het volledig bedrag van het lidmaatschap verschuldigd, zelfs al wenst een lid tijdens het desbetreffende lopend jaar zijn lidmaatschap op te zeggen.

 5. Alle bestekken, offertes en aangeboden tarieven zijn eigendom van de VZW Samenaankoop AZO. De leden krijgen ten allen tijde inzage in deze voorwaarden, maar kunnen ze onder geen beding gebruiken om met andere leveranciers onderhandelingen te voeren. Overtreding op dit artikel kan bestraft worden met uitsluiting van het betreffende lid.

 6. Elke nieuwe opdracht tot een raamovereenkomst zal aan de leden worden aangeboden tot toetreding. Er kan aan de leden gevraagd worden zich voorafgaand hiervoor te engageren en bekend te maken welk jaarlijks volume ze voor de betreffende goederen of diensten verbruiken. 

 7. Elke lid beslist autonoom of het al dan niet deelneemt aan een raamcontract.

 8. Indien een inschrijving tot een dossier (bvb. door een e-mail) door een lid schriftelijk wordt bevestigd geeft ze aan VZW Samenaankoop AZO het mandaat om in naam en voor rekening van het deelnemend lid te handelen. Na toewijzing van de opdracht loopt de juridische band verder tussen het deelnemend lid en de leverancier die de gunning kreeg toegewezen.

 9. Na toetreding tot een dossier of het geven van een mandaat engageren de leden zich tot het naleven van hun verplichtingen. Het niet naleven van een raamcontract door een lid dat toegetreden is tot een dossier of het intrekken van een mandaat tijdens de loop van een procedure kan leiden tot kosten, een schadeloosstelling en/of uitsluiting van dit lid uit de VZW Samenaankoop AZO. Deze beslissing wordt door de bestuurders discretionair genomen.

 10. Per raamcontract wordt er voorafgaand desgevallend een dossierkost vermeld. AZO streeft er echter naar om de leden gratis aan de dossiers te laten deelnemen. Aan de leverancier wordt dan in transparantie een percentage op de gemaakte omzet gevorderd. Dit percentage is te vinden in het bestek. Afhankelijk van het type dossier kan er bij wijze van uitzondering bij inschrijving aan de leden een vaste dossierkost gevraagd worden. Dit wordt vooraf duidelijk medegedeeld. Deze bedragen dienen om het ontwerp van het dossier, verzekeringen, externe expertise en de operationele werking van de organisatie te financieren.

 11. De duur van een raamcontract wordt vooraf in het bestek kenbaar gemaakt. Wie  zich inschrijft voor en toetreedt tot een raamcontract verbindt zich tot het respecteren van de volledige duur van het contract. Het lidmaatschap bij VZW Samenaankoop AZO kan niet worden opgezegd tijdens de duur van een contract waaraan een lid deelneemt.

 12. Dit reglement wordt door lidmaatschap van rechtswege onderschreven en aanvaard. Het kan ten allen tijde worden herzien door de bestuurders van VZW Samenaankoop AZO. Door uw lidmaatschap onderschrijft U en geeft U uw goedkeuring aan de aanwijzing en samenstelling van de Raad van Bestuur.

 13. VZW Samenaankoop AZO kan noch door de leden, noch door de raamcontractanten aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van een raamovereenkomst tussen één der beide contractanten (leverancier en leden).

 14. Uitgeschreven facturen dienen door leden of leveranciers binnen de betalingstermijn betaald te worden. Bij ontstentenis hiervan kunnen verwijlintresten aangerekend worden zoals op de factuur vermeld.

 15. GDPR: in het kader van het goed functioneren van de organisatie dienen contactgegevens (bvb e-mail adressen) van de verantwoordelijke personen van organisaties die lid zijn van Samenaankoop AZO VZW aan leveranciers die een opdracht gewonnen hebben medegedeeld te worden. Elk lid verklaart uitdrukkelijk hier zijn goedkeuring aan te geven. Indien een lid dit desgevallend niet wenst, dan dient dit lid dit schriftelijk aan Samenaankoop AZO VZW te melden (zie "Privacy Beleid").

bottom of page